Rezervaci provedete na emailů booking@vipliving.cz

Ceník – pobyt (14:00 - 10:00)

Měsíc
Cena za noc
Cena za noc + kapitán
listopad - duben
od 6000 Kč
od 9000 Kč
květen
od 7000 Kč
od 10 000 Kč
červen - říjen
od 7500 Kč
od 10 500 Kč

Ceník – plavba (4 hodiny)

Měsíc
Cena za pronájem
Cena za pronájem + kapitán
listopad - duben
od 4000 Kč
od 7000 Kč
květen
od 4500 Kč
od 7500 Kč
červen - říjen
od 5000 Kč
od 8000 Kč
Maximální počet osob na palubu je 10

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB HOUSEBOATU LOFI

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

I. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ V HOUSEBOATU LOFI


1 Objednat pobyt v zařízení HOUSEBOAT LOFI lze e-mailem, telefonicky či vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách www.vipliving.cz nebo jiných webových stránek nabízející toto ubytování.

2 Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení HOUSEBOAT LOFI

3 Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.

4 On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.


II. ZÁVAZNÁ REZERVACE


1 Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.

2 Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 30 až 100 % celkové ceny.

3 Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:

• při zrušení rezervace více než 14 dní předem - 0

• v období 14 dní předem 100 % zálohy

4 Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.


III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1 Cenu pobytu může klient uhradit i při předání zařízení HOUSEBOAT LOFI v datu příjezdu v hotovosti po předchozí domluvě.

2 Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto HOUSEBOATU LOFI. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu.

3 V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.

4 Klient je nucen zaplatit vratnou zálohu v ceně 10 000czk, která se mu vrátí při nepoškození žádného vybavení houseboatu či samého houseboatu.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA


1 Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými houseboatovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (lodní řád).

2 Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

3 Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty

4 Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele. Tato škoda bude hrazena ze zálohy, které klient složil před převzetím houseboatu.


V. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE


1 Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

2 Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.


VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY


1 1 den před příjezdem při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu první noci.


VII. DÁRKOVÉ POUKAZY


1 Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).


VIII. ZMĚNY SLUŽEB


1 Nabízené služby v zařízeních HOUSEBOAT LOFI se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb .

2 Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, kapitán, atd.) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1 Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 8. 2019. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

2 Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.